Polanie

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1180
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Polanie

Post autor: janusz » 28 stycznia 2011, 22:17

Giecz-pierwsza stolica Polan
W miejscu, gdzie niegdyś wznosił się obronny gród, mieści się dziś Rezer­wat Archeologiczny „Gród Piastowski w Gieczu". Współczesny adres: Grodziszczko 2, gmina Dominowo w Wiel­kopolsce. Ponad tysiąc lat temu stała tam warownia, ośrodek władzy pierw­szych Piastów - można rzec, pierwsza stolica naszego kraju.
Kim byli Polanie, lud kładący pod­waliny dzisiejszej Polski? Istnieją dwie koncepcje, skąd wywodzili się Polanie. Jedna zakłada, że pochodzili z rejonu Giecza, druga - że z Kalisza.
Nazwa Polanie została utworzona przypuszczalnie od rolniczego charak­teru ich gospodarki. Według jednej z koncepcji słowo to wywodzi się od słowa „plemię". Według innej, może mieć związek z pierwotną formą orga­nizacji plemiennej - „opola", będącego odmianą ludowładztwa z obieralnym przywódcą, wspólną własnością ziemi i rodem jako podstawą społeczną.
Czy to Polanie wznieśli mury Giecza?
Już kilkadziesiąt lat temu historycy zakładali, że gród w Gieczu mógł powstać krótko po 800 roku, a przed rokiem 930. Wyko­paliska prowadzone od 1949 roku na stanowisku o powierzchni 5 hektarów odsłoniły pozostałości grodziska i fun­damenty kaplicy wzniesionej z kamie­nia. Długo brakowało bezdyskusyjnych dowodów, że gród jest starszy od Gnie­zna. Przyniosły je dopiero badania pro­wadzone w latach 1997-2000.
Oddajmy głos dokumentom. W pod­sumowaniu prac z tamtego okresu ar­cheolodzy stwierdzają: „Podczas ba­dań prowadzonych bezpośrednio na północ od pozostałości kościoła grodo­wego pw. Św. Jana Chrzciciela odkryto w tym miejscu istnienie wału obronne­go, który został zniwelowany podczas przebudowy związanej z poszerza­niem grodu. Z zachowanych w dolnej jego części drewnianych belek pobrano próby do analizy dendrochronologicznej (badania wykonał prof. Marek Krąpiec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie).
Z serii 13 prób tylko w jednym przypadku stwierdzono po­zostałości warstwy bielastej. Belkę tę można wobec tego datować w miarę pewnie na rok 853 (-7/+8 lat). Pozo­stałe zostały ścięte po 767, po 809, po 833, po 834, po 837, po 843, po 844, po 857 i po 865 roku. Te najstarsze da­ty pochodzą z dranic, wręcz z desek, w ich przypadkach nie zachowały się zewnętrzne - a więc najmłodsze - słoje drewna. Natomiast datowanie pierwszego, zewnętrznego stosu wału 1. fazy, mieści się pewnie w okresie od po 833 do 865 (-7 / +. Tak więc naj­starszy wał grodu w Gieczu wybudo­wano ok. 865 roku, przy czym do bu­dowy wykorzystano materiał groma­dzony już wcześniej".
Giecz zdetronizował Gniezno, którego mury zostały wzniesione około 940 roku. Wcześniej w Gnieźnie było przypuszczalnie miejsce kultu Polan - być może znajdowała się tam naj­ważniejsza w regionie świątynia słowiańskich bogów.
Kompleksowe badania wskazują, że państwo Polan stało się potęgą już za czasów Siemomysła, jak się zakłada, ojca Mieszka I. Po chrzcie Polski i ślubie z Dobrawą, Mieszko l rozbudował ist­niejące grody, przyłączył do swego państwa ziemie nad Notecią i uczynił swymi wasalami plemiona z Pomorza, Śląska i Małopolski. Do kraju Polan - Polski - wcielił te wszystkie ziemie syn Mieszka i pierwszy król naszego kraju, Bolesław Chrobry.
Przez blisko 100 lat był Giecz stoli­cą kraju Polan, potem centrum władzy stało się Gniezno. W następnych dzie­sięcioleciach gród nadal pozostawał jednym z najważniejszych ośrodków kraju. Jak w „Kronice Polski" pisał
Gali Anonim.
Bolesław Chrobry miał do dyspozycji 1300 pancernych (konnych rycerzy w kolczugach) i 4 tyś. tarczowników (lekkiej jazdy) z Poznania, 1500 pan­cernych i 5 tyś. tarczowników z Gnie­zna, 800 pancernych i 2 tyś. tarczow­ników z grodu Władysławia (obecnie Włocławek) oraz „z Cieczą 300 pan­cernych i 2000 tarczowników, ci wszyscy waleczni i wprawni w rze­miośle wojennym". W tamtej epoce znaczenie grodu było równoznaczne z siłą militarną, jaką taki ośrodek dys­ponował.
O Gieczu wspomina też Kosmas w „Kronice Czechów", opisując wypra­wę Brzetysława l na Polskę uwieńczoną przewiezieniem do Pragi ciała Św. Woj­ciecha. Do tego najazdu Czechów na polskie ziemie doszło, zależnie od źró­deł, w 1037,1038 lub 1039 roku. Woj­ska Brzetysława, według opisu Kosmasa, uprowadziły mieszkańców Giecza do Czech.
Kto jednak wzniósł pierwszą stolicę Polski?
Archeologiczne odkrycia z minionych lat wskazują, że Polanie stali się potęgą za panowania Siemomysła (Ziemomysła), poprzednika i, przypuszczalnie, ojca Mieszka l (około 935 r. - 25.05.992 r.). Zakłada się, że
Siemomysł urodził się na przełomie IX i X w., a zmarł w latach 950-960. Jako o trze­cim księciu Polan z dynastii Piastów wspomina o nim w swej kronice Gall Anonim.
Siemomysł panował od około 930 r. i zjednoczył zie­mie Polan, Goplan i Mazowszan. Prawdopo­dobnie opanował Po­morze Gdańskie i zagarnął ziemię lubuską, czym mógł doprowadzić do konfliktu z cesarstwem niemieckim. Walczył skutecznie z ościennymi ple­mionami, niszcząc obronne grodziska położone pomiędzy rzekami Obrą i Baryczą.
Nie jest znane imię żony tego władcy, a matki Mieszka I. Źródła wspominają o jeszcze jednym synu Siemomysła, Czciborze (zm. po 24.06. 972 ro-u). Z kolei nieznana z imienia córka Siemomysła została przypuszczalnie żo­ną jednego z książąt pomorskich.
Okres panowania Siemomysła przypada zbyt późno, aby ten władca mógł wznieść mury Giecza. Może to dzieło jego ojca, Lestka?

Lestek
Lestko, Leszek) był drugim księciem Polan z dynastii Piastów, o którym wspominał Gall Anonim:Po jego (Siemowita) zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojcu w zacności i odwadze.
Po śmierci Lest­ka nastąpił Siemomysł, jego syn. Oprócz dzieła Galla brak jednak in­nych źródeł mówiących o panowaniu Lestka.
Przyjmuje się hipotetycznie, że władca ten urodził się ok. 870-880 r., a objął rządy ok. 900-910 r. Zmarł przypuszczalnie ok. 930-940 r. Wła­śnie od imienia Lestka mogła powstać nazwa „Lestkowie", jaką jeszcze w cza­sach Mieszka l określano czasem mieszkańców państwa Polan.
Gdy Lestek się rodził, mury Giecza już jednak stały. Znów więc trzeba się cofnąć w czasie i sięgnąć do legend. Ojcem Lestka miał być Siemowit (Ziemowit), syn Rzepichy i Piasta. Według Galia Anonima, to
Siemowit objął władzę po obaleniu Popiela, cze­go śladem może być legenda o Popielu i myszach.
Na temat realnego istnienia Siemowita wciąż trwają dyskusje. Zwolennicy historyczności tego polańskiego władcy podkreślają, że większość informacji przekazanych przez Galla Anonima zo­stała potwierdzona przez inne źródła. Poza tym ustny przekaz o historii rodu władców, tradycja dynastyczna za­wsze była ważna dla narodów, a Siemowit ma na piastow­skiej liście znaczące miejsce. Je­śli więc Sie­mowit jest po­stacią historycz­ną, to mógł uro­dzić się około 840-850 r. W takim wy­padku i on wydaje się zbyt młody, by wznieść najstarszy wał obronny w Gieczu, datowany na 865 r. Pozostaje nam tylko protoplasta kró­lewskiego rodu, sam Piast!

Piast
jednak, jak podaje najstarsze źródło, czyli Gali Anonim, był ubogim ratajem spod Gniezna, synem równie biednego Chościska. Dopiero pierworodny Piasta, Siemowit, stał się kimś znaczącym, przykładając rękę do upadku Popielą.
Czyżby Giecz nie był jed­nak matecznikiem Piastów? W najstarszym dotyczącym Wielkopolski źródle, ma­nuskrypcie tzw. Geografa Bawar­skiego z 845 r., brak informacji o Pola­nach. Naukowcy zakła­dają na tej podstawie, że Polanie byli początkowo podlegli plemieniu Go­plan, czego śladem może być legen­da o upadku Po­pielą. A w tamtej właśnie, le­gendarnej epoce, zbudowano pierwsze drewniano-ziemne mury obronne Giecza.
Można podejrzewać, że Giecz był jednym z warownych grodów pań­stwa, którego królem był
Popiel, .....a po upadku księcia Goplan zajął go Siemowit.
Czyżby więc to na rozkaz Popielą nie zapisany w legendach ja­kiś polański władyka ufortyfikował giecką osadę? Dendrochronologiczne ustalenia naukowców wskazują, że do budowy umocnień wykorzystano także stare belki z dębów ściętych około 809 roku, a nawet 767. W miejscu tym istniały więc wcze­śniej jakieś budowle, osada mogła ist­nieć nawet sto lat, nim stała się wa­rownym grodem. Zatem Piastowie Giecza nie wznieśli, mógł on jednak być pierwszą stolicą księstwa Polan. Stąd Siemomysł wypuszczał się ze zbrojnymi na Pomorze i tu mógł uro­dzić się Mieszko l.
Giecz, wzniesiony w epoce le­gend, stracił na znaczeniu, gdy stolicę Polan przeniesiono do Gniezna. Z bie­giem stuleci Giecz przestał być gro­dem, stał się wsią. A to, że mógł być pierwszą stolicą Polski, poszło w niepa­mięć.
http://www.paranormalne.eu/forum/index. ... topic=1808

Awatar użytkownika
janusz
Posty: 1180
Rejestracja: 18 stycznia 2011, 01:38

Re: Polanie

Post autor: janusz » 23 maja 2014, 23:50

Kto założył państwo polskie? Polanie. A Ukrainę? Też Polanie!
Autor: Kamil Janicki | 14 marca 2012

Szkolne podręczniki uczą, że Ruś Kijowska przyjęła chrzest niedługo po Polsce, że tamtejsze państwo powstało przy niemałym współudziale skandynawskich Waregów, a Bolesław Chrobry ochoczo splądrował Kijów, kiedy tylko nadarzyła się ku temu okazja. To tylko wierzchołek góry lodowej! Historia Rusi Kijowskiej ma znacznie głębsze korzenie, a jej początki są pod wieloma względami zadziwiająco podobne do wczesnych dziejów Polski.

Obrazek Po pierwsze oba państwa założyły plemiona o… takiej samej nazwie! U podstaw księstwa rządzonego przez Mieszków i Bolesławów stali Polanie. Także na wschodzie, w okolicy dzisiejszego Kijowa, to właśnie Polanie mieli stworzyć zaczątki państwowości. Rzecz działa się jednak znacznie wcześniej niż u nas: już w VI-VII wieku, a więc co najmniej 300 lat przed chrztem Mieszka I. Chciałoby się wierzyć, że to ci sami Polanie – i nasi przodkowie! – stworzyli dwa potężne państwa, ale prawda wydaje się o wiele bardziej prozaiczna.

Czego by nie mówić o Słowianach, nie grzeszyli oni oryginalnością. Przeróżnym plemionom, grupom, krajom i miejscom nadawali takie same nazwy, mimo że realnie nic ich ze sobą nie łączyło. Najpewniej Polanie spod Gniezna i Ci spod Kijowa nawet o sobie nie wiedzieli. Po prostu i jedni i drudzy byli „ludźmi z pól”. To niejedyna zaskakująca zbieżność. Natalia Jakowenko, autorka książki „Historia Ukrainy do 1795 roku” przypomina hipotezę, według której Kijów stanowił w VII wieku stolicę… Kujaw! Oczywiście nie naszych, tylko ukraińskich/ruskich.

Na początku był Kij…

Obrazek Nie wybiegajmy jednak za bardzo do przodu. Jak właściwie powstało całe to państwo ukraińskich Polan? O jego początkach wiemy niewiele, bo dopiero w XII wieku autor tak zwanej „Powieści minionych lat” – najważniejszej ruskiej kroniki średniowiecznej - zabrał się za rekonstruowanie i spisywanie najwcześniejszych dziejów kraju. Według jego relacji wszystko zaczęło się od… trzech braci. Zupełnie jak w polskiej legendzie o Lechu, Czechu i Rusie, z tym że jej ruski odpowiednik zyskał sobie znacznie większą estymę. Zdaniem większości współczesnych, ukraińskich historyków to nie żadna bajeczka dla dzieci, ale historia w dużym stopniu oparta na faktach. W kronice czytamy:
I byli [wśród Polan] trzej bracia: jednemu na imię Kij, a drugiemu Szczek, a trzeciemu Choryw [...] Kij siedział na górze, gdzie dziś wjazd boryczewski, a Szczek siedział na górze, która dziś zowie się Szczekowica, a Choryw na trzeciej górze, nazwanej od niego Chorewicą. I założyli gród w imię brata swojego najstarszego i nazwali go Kijowem.
Jeśli wierzyć, że Kij naprawdę istniał, to musiał on być jakimś słowiańskim watażką, w większym stopniu wodzem zbrojnej drużyny, niż księciem zwierzchnim. Kronika podaje, że gościł on u cesarza bizantyńskiego, a potem bezskutecznie próbował założyć gród nad Dunajem. Zdaniem rosyjskiego historyka Borysa Rybakowa (autora „Pierwszych wieków historii Rusi”) wspomnianym cesarzem był niechybnie Justynian Wielki, a Kij najwyraźniej najął się u niego do służby zbrojnej. Rzeczywiście Justynian (panujący w latach 527-565) płacił Słowianom za obronę granic przed innymi barbarzyńcami. Kij jednak nie sprawdził się w nowej pracy i powrócił do Kijowa. Podobno to od niego wywodziły się kolejne pokolenia władców, aż do czasu gdy ster rządów uchwycili Waregowie, zakładając zupełnie nową dynastię.

Obrazek

…i kijowi Polanie
Może Kij istniał, a może nie. Tę sprawę zostawmy w rękach ekspertów. Na pewno istnieli natomiast wschodni Polanie. Według „Powieści minionych lat” byli oni ludźmi łagodnymi, spokojnymi i ogółem stojącymi na wysokim poziomie rozwoju. Podobno zupełnie odwrotnie prezentowali się ich sąsiedzi: podobni do zwierząt Drewlanie. To oczywiście tylko kronikarska propaganda, ale może tkwi w niej jakieś źródło prawdy. Ziemie Polan, wraz z głównym grodem Kijowem, leżały na trasie ważnego szlaku handlowego. Zdaniem Paula Bushkovitcha do bogactwa tego ludu przyczyniały się także żyzne gleby. Słowem, nie brakowało podstaw do awansu cywilizacyjnego.

Obrazek Artykuł powstał między innymi w oparciu o książkę „Historia Ukrainy do 1795 roku” Natalii Jakowenko (Wydawnictwo Naukowe PWN 2011).

Historia o Kiju i jego braciach sugeruje, że Polanie byli po prostu pewnym plemieniem. Zdaniem historyków jest to jednak duże uproszczenie. Prawdopodobnie był to spory związek plemienny, w którego skład wchodziły różne mniejsze plemiona, wspólnie stawiające czoła wojowniczym sąsiadom. Natalia Jakowenko pisze o Polanach jako o: zamieszkującej tereny wokół Kijowa mieszance ludności trudniącej się handlem oraz rzemiosłem wojennym.

Wspólnota ta powstała zapewne na skutek wojen i w celu ich prowadzenia: czyli w bardzo podobny sposób, co państwo „naszych” Polan kilkaset lat później. Co ciekawe same wojny wschodnich Polan też przywodzą na myśl polską historię, choć znacznie późniejszą. Kiedy panujący nad ziemiami na wschód od Kijowa Chazarowie zażądali od Słowian złożenia hołdu i daniny, ci wręczyli im nagi miecz. Czy ta historia nie przypomina Wam czasem bitwy pod Grunwaldem?
Oddziały chazarskie doszły do Dniepru i zażądały od nich daniny, ale Polanie, zwoławszy uprzednio wiece plemienne, zdecydowali się w odpowiedzi przesłać chaganowi chazarskiemu miecz. Nie była to danina, ale symboliczny wyraz krnąbrności i nieposłuszeństwa (B. Rybakow, Pierwsze wieki…, s. 10).
Historia jak widać lubi się powtarzać, a początki dziejów Polski i Ukrainy przypominają, że to jednak dwa krewniacze państwa i narody.

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/0 ... s=og.likes

ODPOWIEDZ